Norrköping befinner sig i en dynamisk utveckling samtidigt som den offentliga sektorn möter en kärv ekonomisk framtid. I ett globalt perspektiv är vi små aktörer och vi behöver använda internationell samverkan för att stärka kompetens, idéutveckling och konkurrenskraft.

Internationellt arbete en del av vardagen

Lösningar av de komplexa framtidsutmaningar på välfärdsområdet som alla kommuner står inför, inte minst demografiskt, gynnas av internationell samverkan. Genom att hämta kunskap och influenser från andra länder kan man få nya infallsvinklar på frågorna. Kommunens internationella arbete kan användas som ett verktyg för att nå de kommunala målen. Men det behövs strategiska resurser i nämnder och kontor för att på ett effektivt och smart sätt arbeta med internationella relationer, så att det blir en del av vardagen.

Kommunens internationella relationer idag

Norrköping har ett mångårigt engagemang i det svensk-italienska EU-nätverket SERN. Samarbetet berör fler viktiga framtidsfrågor, till exempel stöd och service till den allt större åldrande befolkningen, ökat medborgainflytande och effektiva modeller för att engagera yngre personer och personer med annan etnisk bakgrund i volontärarbete.

Norrköping bygger vidare på de etablerade vänortsrelationerna i Norden och Europa. Det gäller framför allt med de nordiska vänorterna men samarbetsrelationer finns även med Riga i Lettland, Esslingen i Tyskland och Linz i Österrike.

 

Kommunen har även samarbete utanför Europa. I samverkan med Kenya studerar vi socialt entreprenörskap och att hushålla med närmiljön och resurser. Flera av Norrköpings skolor utbyter erfarenheter över hela världen.

 

Ett stående inslag är besök av andra länders ambassadörer och andra näringslivsdelegationer som är intresserade av ökat handelsutbyte med norrköpingsföretag.

 

Faktorer inom EU som påverkar Norrköping

Storbritanniens beslut att lämna EU kommer bland annat att leda till en kraftig minskning av EU:s budget. Processens med utträdesförhandlingar sammanfaller med arbetet att ta fram en ny långtidsbudget för EU. Förhandlingar pågår inom ministerrådet och Sveriges regering arbetar för att EU-budgeten ska minska proportionellt som en följd av att Storbritannien lämnar EU.

 

Efter valet till Europaparlamentet i maj 2019 kommer nya parlamentariker på plats. Det politiska ledarskapet inom EU-institutionerna kommer också att bytas med nya politiska riktlinjer och nya prioriteringar. Den tidigare EU-kommissionen har satt upp ett antal punkter som de anser ska sätta agendan de komman fem åren. De handlar om säkerhet, rättvisa, konkurrens, hållbarhet och inflytande. Det blir upp till det nya ledarskapet att ta vid.

 

EU satsar stort på unga och på kompetensförsörjning. Anslaget för EU:s program för utbildning, kompetensutveckling, sport och unga, Erasmus+, har fördubblats och kommer troligen att fortsätta öka framöver.

 

Ett nytt finansieringsprogram för framtidens utmaningar inom digitalisering har lanserats i EU:S kommande långtidsbudget. Mycket av investeringarna kommer att vara riktade mot höghastighetsdatorer, artificiell intelligens och cybersäkerhet. Programmet ska även säkerställa att den digitala omvandlingen når ut till medborgare och företag. Den del som riktar sig mot offentlig förvaltning innebär stöd för att ny teknik ska kunna användas bättre och oftare.

 

Norrköping har stora möjligheter inom programmet Connecting Europe Facility, fonden för ett sammanlänkat Europa. Fonden syftar till att åtgärda brister inom de europeiska transport-, energi- och telekomnäten. Här kan finnas möjligheter till finansiering av arbetet med Ostlänken och utveckling av Norrköpings hamn.

 

Viktiga framtidsfaktorer i ett internationellt Norrköping

En viktig faktor för Norrköpings utveckling är att det blir fler arbetstillfällen till följd av att Norrköpings näringsliv fördjupar handelsrelationer, erövrar nya exportmarknader och utvecklar nya produkter i samverkan med utländska företag. Här kan kommunen ha en roll som dörröppnare. Kommunen kan också ta emot internationella officiella delegationer som har till syfte att öka utbytet inom näringslivet.

 

För att vidareutveckla en dynamisk miljö i Norrköping behövs en välutbildad befolkning som studerar både i Sverige och utomlands. Det behövs också fler utländska studenter som kommer till Norrköping och som väljer att stanna i kommunen.

 

En faktor som stöder utvecklingen av den kommunala verksamheten är internationella idéutbyten. I framtiden kanske inte något stort kommunalt beslut ska tas utan systematisk internationell omvärldskartläggning. Om antalet EU-projekt och medfinansieringen från EU ökar bör kommunen få höjd kunskapsnivå och i förlängningen en stabilare grund för beslut som ska fattas.