Antalet personer i Norrköping som upplever eller upplevs vara i behov av ställföreträdare, det vill säga god man eller förvaltare, ökar.

Fler äldre ger ökande behov

Det är vanligt att det är psykisk ohälsa som är orsak till att det görs utredningar om god man eller förvaltare, oavsett åldersgrupp. Men framöver ser även behovet av ställföreträdarskap bland de allra äldsta ut att öka.


I början av år 2021 gällde ungefär var fjärde ansökan eller anmälan om behov av god man en person som var över 85 år. Befolkningsprognosen visar på en kraftig ökning av antalet i den åldersgruppen inom en tioårsperiod. Det gör att överförmyndaren förväntar att fler utredningar kommer att behöva genomföras under kommande år.


Andra risker för att det kan bli fler som i framtiden behöver ställföreträdare är en ökad skuldsättning när det gäller konsumtionslån och att fler blir spelberoende. Båda dessa delar kan innebära att personer hamnar i en ond ekonomisk spiral och behöver ha hjälp att sköta sin ekonomi.

Svårt att rekrytera ställföreträdare

Överförmyndarnämnden är ansvarig för rekrytering av frivilliga personer som på ideell basis tar sig an uppdrag som ställföreträdare. Samtidigt som antalet uppdrag ökar minskar viljan att engagera sig som god man eller förmyndare. Det gör att utredningstiderna blir längre innan det går att hitta en lämplig person som ställföreträdare.


Man kan också se att de som är aktiva ställföreträdare blir allt äldre och fler begär sitt entledigande, det vill säga att de vill avsluta sitt uppdrag i förtid. Enligt nuvarande lagstiftning kan inte ett uppdrag avslutas förrän överförmyndaren har hittat en ny lämplig ställföreträdare. Det kan innebära att personen tvingas att stanna kvar i uppdraget, vilket inte är bra för huvudmannen, det vill säga den som behöver ställföreträdare.

 

Statlig utredning har lämnat förslag

I maj 2021 presenterade Ställföreträdarutredningen den statliga utredningen Gode män och förvaltare, SOU 2021:36. Där behandlas bland mycket annat frågorna om svårigheterna att rekrytera ställföreträdare.


Följande punkter är sådant som diskuteras och lämnas förslag på i utredningen:

  • Bättre stöd till och stärkt ställning för huvudmännen
  • Bättre möjligheter att rekrytera och behålla kompetenta ställföreträdare
  • Bättre förutsättningar för ställföreträdare att utföra sina uppdrag på ett bra sätt
  • Högre kvalitet i ställföreträdarnas och överförmyndarnas verksamhet
  • Bättre styrning och tillsyn över landets ställföreträdare och överförmyndarverksamheter
  • Effektivare beslutsfattande i ärenden om godmanskap
  • Ökade förutsättningar för att över tid behålla det ideella inslaget i ställföreträdarsystemet

Utredningen kommer fram till att man vill föreslå att man i särskilda fall ska kunna förordna anställda ställföreträdare. Det kan handla om svåra och komplexa ärenden där huvudmannen lider av psykiatrisk problematik, har grava funktionsnedsättningar eller svåra missbruk. Det kan också handla om ärenden där den enskilde har stora samarbetssvårigheter eller är våldsam. Däremot föreslår man att det inte ska vara möjligt att förordna en juridisk person, det vill säga en organisation eller ett företag. Utgångspunkten är att det i normalfall ska bygga på ett ideellt engagemang.


Troligt krav på juridisk utbildning

Om utredningens förslag som handlar om kompetens och resurser inom överförmyndaren blir genomförda kommer det att påverka verksamheten i framtiden. Resurserna behöver utökas inom administration och digital utveckling och troligen kommer juridisk utbildning att krävas för beslutsfattande inom verksamheten. Detta för att kunna hantera verksamheten på ett rättssäkert och korrekt förvaltningsmässigt sätt.