hjärta

Folkhälsan är starkt kopplad till människors livsvillkor och här kan man se skillnader mellan olika grupper. Exempelvis ökar skillnaden i medellivslängd mellan personer i Sverige som har olika utbildningsnivå. Trettioåringar som har eftergymnasial utbildning förväntas leva i genomsnitt mer än fem år längre än de med enbart förgymnasial utbildning och den här skillnaden har ökat med mer än ett halvår sedan år 2010.

Fokus på skillnader i hälsa

I juni 2018 beslutade riksdagen om en ny folkhälsopolitik som lägger stort fokus på skillnader i fördelning av hälsa. Den uppmanar till att förbättra villkoren för de grupper som är mest socialt och ekonomiskt utsatta och därmed löper störst risk för att drabbas av ohälsa och för tidig död. 

Kommunen nära människors vardagsliv

Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken är numera att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Det sägs också att de påverkningsbara hälsoklyftorna mellan olika grupper ska slutas inom en generation. Norrköpings kommuns folkhälsoarbete är betydelsefullt för att skapa förutsättningar för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, eftersom kommunens verksamhet har en närhet till befolkningens vardagsliv.