I den digitaliserade världen är kunskap och information grundstenar i samhällsutvecklingen. I en uppkopplad värld med allt mer sammanlänkade system kan allt skapa data, allt kan kopplas upp och allt kan beräknas. Det finns både möjligheter och hot med allt mer tillgänglig öppen data.

Öppenhet och säkerhet måste samspela

I den digitaliserade världen är kunskap och information grundstenar i samhällsutvecklingen. Digitalisering är ett kraftfullt verktyg för offentlig förvaltning att möta samhällsutmaningar, förenkla för användarna och effektivisera sin verksamhet.

 

Samtidigt hanterar Norrköpings kommun, likt andra kommuner och myndigheter inom offentlig sektor, mycket information som är samhällsviktig och känslig. För att den öppenhet och de nya tjänster som efterfrågas av många ska vara möjliga att utveckla krävs det tillit till hur kommunen hanterar information. Medborgare och företag måste känna sig trygga i den digitala kontakten med kommunen. För att förtjäna detta förtroende behöver såväl informations-och cybersäkerheten liksom data- och integritetsskyddet inom kommunen vara starkt.

Ny lag för hur den offentliga sektorn ska tillgängliggöra data

Regeringen föreslår en ny lag för hur den offentliga sektorn ska tillgängliggöra data, den så kallade datalagen. Lagen genomför EU:s direktiv om öppna data och syftar till att främja den offentliga sektorns tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande, särskilt i form av öppna data, under förutsättning att krav på informationssäkerhet och skydd av personuppgifter kan upprätthållas och att det inte innebär risker för Sveriges säkerhet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.


Den nya lagen innehåller ingen skyldighet för myndigheter att tillgängliggöra data, eller en rättighet för enskilda att få tillgång till data. Lagen ska gälla när en myndighet tillgängliggör data för vidareutnyttjande. I lagen införs det krav på bland annat i vilka format som olika slag av data ska göras tillgängliga, vilka avgifter som får tas ut och när det är tillåtet att förena ett vidareutnyttjande av data med särskilda villkor.

 

 Visualiseringcenter tillgängliggör öppen forskningsdata

Det finns stora möjligheter med att tillgängliggöra öppen data, inte minst för att bidra att kunskap och ökad förståelse för komplexa samband. På Visualiseringscenter i Norrköping finns Wadströms Exploranation Laboratory, där forskare inom klimat, miljö och sociologi tillsammans med forskare inom visualisering skapat nya möjligheter att förstå och utforska världen omkring oss. Genom att tillgängliggöra forskningsdata på ett inspirerande och tilltalande sätt bidrar Visualiseringscenter till ett ökat intresse för teknik och naturvetenskap hos barn och unga.

 

Konsekvenser för Norrköpings kommun

Det finns enorma möjligheter men också många och stora risker kopplade till öppen data. Det finns flera strategiska osäkerheter kopplade till den här trenden och därför är konsekvenser för Norrköpings kommun svåra att förutse i nuläget. Nedan följer några centrala frågeställningar inför framtiden.

  • Hur skapar vi pålitliga, välfungerande och värdeskapande digitala system i framtiden?
  • Hur kommer norrköpingsbornas upplevelse och inställning till kommunens digitaliseringsarbete vara? Är värdeskapandet och transparensen tillräcklig för att skapa tillit?
  • Hur involveras norrköpingsborna i utvecklingen av kommunens digitalisering?