Stadsnära landsbygd efterfrågas i allt högre utsträckning. Distansarbete har skapat möjligheter för människor att kombinera jobb med fritid. När fler kan tänka sig att bosätta sig på landsbygden förändras också behovet av service och boendeformer.

Ett liv på landet med tillgång till stadens utbud

Under coronapandemin har attityderna till distansarbete förändrats. De tekniska förutsättningarna har egentligen funnits sedan tidigare, men människornas beteende och inställning till att arbeta på distans förändrades under pandemin. Att arbeta på distans gör det möjligt att kombinera arbete och fritid på ett annat sätt än tidigare.

 

Förutsättningarna för distansarbete tillsammans med ett ökat intresse för natur och friluftsliv har bidragit till ett fler väljer att bosätta sig på landsbygden. Det är framförallt den stadsnära landsbygden som efterfrågas. Begreppet rurbanisering används för att beskriva kombinationen av stad och landsbygd. Ett liv på landet med tillgång till stadens utbud.

Förändrat behov av service på landsbygden

Förändrade förutsättningar till distansarbete påverkar också behovet av service på landsbygden. Om fler har möjlighet att arbeta på distans kan det till exempel få konsekvenser för kollektivtrafiken. Arbetspendlingen mellan stad och landsbygd skulle kunna minska. Samtidigt ökar behovet av kommersiell och offentlig service på landsbygder, småorter och tätorter.

 

Olika typer av boendeformer efterfrågas på landsbygden

Förändringar i människors beteende och inställning till såväl distansarbete, så som viljan att bo på landet, skapar behov av olika boendeformer på landsbygderna. Olika typer av bostäder som är anpassade efter olika typer av människor i alla skeden av livet behövs för att fler ska ha möjlighet att bosätta sig på landsbygderna.


För att möta utvecklingen finns behov av samverkan mellan kommunen och olika aktörer, till exempel markägare, byggföretag och föreningsliv.

 

EU-kommissionens långsiktiga vision för landsbygdsområden

Under 2021 har EU-kommissionen beslutat om ”En långsiktig vision för landsbygdsområden”. Visionen tar avstamp i de utmaningar som landsbygdsområden idag står inför, som till exempel en minskande och åldrande befolkning, bristande tillgänglighet samt begränsad tillgång till offentlig service. I visionen lyfts också de möjligheter som landsbygdsområden har vad gäller grön omställning som kan innebära nya arbetstillfällen och ökade möjligheter till att bo utanför städerna tack vare förbättrade möjligheter till distansarbete.


Till visionen finns också en handlingsplan och en organisation i form av en så kallad landsbygdspakt där aktörer på såväl EU-nivå som nationell, regional och lokal nivå stödjer och samverkar för att bidra till visionens gemensamma mål.

 

Konsekvenser för Norrköpings kommun

Det är svårt att redan nu dra några konkreta konsekvenser av människors förändrade beteende som är kopplat till coronapandemin. Det återstår att se om beteendet kvarstår när pandemin är något mer avlägsen. Skulle utvecklingen fortsätta kan det få följande konsekvenser för Norrköpings kommun.

  • Fler väljer att bosätta sig utanför staden
  • Ökat behov av kommunal service på landsbygden

För att vara proaktiv och förberedd inför framtida utveckling finns det behov utan att se över tillgången till befintlig service och boendeutbud på olika typer av landsbygder.