Användning av alkohol och tobak har minskat bland befolkningen utveckling de senaste årtiondena. Men kommer den positiva utvecklingen att fortsätta? Det förebyggande arbetet inkluderar alkohol, narkotika, dopning, tobak och i framtiden även spel om pengar.

Tidig debut har minskat kraftigt

Den minskande droganvändningen visar sig bland annat genom att andelen som före 14 års ålder debuterar med alkohol, snus eller cigaretter har sjunkit drastiskt. Undersökningar visar även att alkoholkonsumtionen bland elever i årskurs nio har sjunkit. Det har i sin tur resulterat i en minskning av mängden alkoholrelaterade problem.

Ökning av snus, alkohol och spel hos tjejer

Trots en positiv utveckling de senaste åren så visar samtidigt nationella undersökningar att den ser ut att ha stannat inom flera områden. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning gör årliga undersökningar bland skolelever kring deras drogvanor. Förbundets rapport ”Skolelevers drogvanor 2020” visar bland annat att andelen som snusar har ökat sedan 2018. Det är fortfarande fler killar än tjejer som snusar, men relativt sett har den största ökningen skett bland tjejer. Andelen tjejer som dricker alkohol och spelar om pengar har också ökat de senaste åren.

 

Samma utveckling visar även resultatet från ungdomsenkäten Om mig som årligen genomförs i åk 8 på högstadiet och åk 2 på gymnasiet. Resultatet från 2020 visar att både andelen tjejer och killar som snusar har ökat, men det är tjejer som står för den största ökningen.

 

Utökning av det förebyggande arbetet

Det övergripande nationella målet för alkohol-, narkotika- dopnings- och tobakspolitiken är ”Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsaker av alkohol och ett minskat tobaksbruk”. Med anledning av att den nuvarande ANDT-strategin löpte ut 2020 så har ett arbete pågått med att fram en ny. Den nya strategin föreslås även innefatta spel om pengar eftersom spelberoende utgör ett folkhälsoproblem.

 

Personer med spelberoende har ofta sämre allmän och psykisk hälsa, ekonomiska problem och en riskkonsumtion av alkohol, tobak och narkotika. Ökat spelberoende innebär även ökad risk för suicid.

 

Läkemedel och nikotinprodukter i strategin

Förutom spel om pengar kommer strategin ha ett tydligare fokus på narkotikaprevention eftersom narkotika har stora konsekvenser för enskilda men också för samhället i stort, exempelvis genom ökad brottslighet och otrygghet. Bland annat föreslås att narkotikaklassade förskrivna och icke-förskrivna läkemedel bör inkluderas i strategin. Ett annat förslag är att tobak ska omdefinieras till tobaks- och nikotinprodukter. Anledningen är att det i dagsläget finns flera former av nikotinprodukter som inte innehåller tobak, och som därmed inte omfattas av det regelverk som gäller för tobaksprodukter.

 

Regionalt förebyggande arbete revideras

Länsstyrelsen Östergötland har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel i länet. Bland annat samordnar Länsstyrelsen det regionala ANDT-rådet där Norrköpings kommun finns representerade. På initiativ av rådet kommer den regionala ANDT-strategin från 2013 att revideras utifrån den nationella strategin. Planen är att ha en färdig regional strategi under 2021.